traitement eau
Santar
Santar

www.santar.be

Electronic water conditioner – Fysische waterbehandeling tegen KALK

Traitement d’eau physique

Een krachtige oplossing: Santar werkt op een technologie van de laatste generatie: generator met magnetische golven van hoge dichtheid, gepulseerd en gereguleerd.

Kalk is onmisbaar voor de mens maar is tevens een meedogenloze vijand voor sanitaire installaties.  Santar zorgt voor een praktische economische en milieuvriendelijke oplossing. Santar beschermt de sanitaire installatie en huishoudtoestellen tegen kalkaanslag, het verhindert zijn vorming. Santar werkt op een volkomen natuurlijke wijze. Men heeft dus geen chemische producten nodig.

Santar verontreinigt niet en vermindert aanzienlijk het overbodige energieverbruik, te wijten aan installaties met kalkaanslag.

Santar zorgt voor drinkbaar water met behoud van al zijn minerale eigenschappen.

Santar verbruikt weinig elektriciteit, is onverslijtbaar en heeft geen onderhoud nodig.

Het Santar toestel wordt geplaatst op het leidingwater na de waterteller.

De garantie bedraagt 2 jaar.

EEN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING : Zorgt voor drinkbaar water met behoud van al zijn minerale eigenschappen. Maakt geen verbruik van chemische producten. Verontreinigt het milieu niet.

UNE SOLUTION PUISSANTE: SANTAR travaille sur une technologie de dernière génération. ((Générateur à ondes magnétiques haute densité, pulsé et régulé) Il ne pollue pas et réduit considérablement les surconsommations d’énergie dues aux installations entartrées.

UNE SOLUTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT: Fournit de l’eau potable tout en conservant toutes ses propriétés minérales. Ne consomme pas de produits chimiques. Ne pollue pas l’environnement

La chaux est indispensable aux humains mais est également un ennemi impitoyable des installations sanitaires. Santar fournit une solution économique et écologique pratique.

Santar protège l’installation sanitaire et les appareils électroménagers contre le calcaire, il empêche sa formation. 

Santar travaille de manière totalement naturelle. Aucun produit chimique n’est donc nécessaire. 

Santar ne contamine pas et réduit considérablement la consommation d’énergie inutile due aux installations avec des dépôts de calcaire. Santar fournit de l’eau potable tout en conservant toutes ses propriétés minérales. 

Santar utilise peu d’électricité, est durable et ne nécessite aucun entretien. L’appareil Santar est placé sur l’eau du robinet après le compteur d’eau.

SANTAR délivre une eau potable à laquelle il conserve toutes ses propriétés minérales. Il consomme peu d’électricité, est inusable et ne nécessite aucun entretien.   L’installation de SANTAR se fait généralement après le compteur, sur tous de conduites et sans travaux de plomberie.

La garantie est de 2 ans pour le traitement de l’eau.   

syr-oceanic
syr-oceanic
Syr-Oceanic 

www.oceanic.be

Waterbehandeling tegen KALK en IJZER

Traitement de l’eau contre la chaux et le fer.

Syr-Oceanic uit Holsbeek is al jaren lang gespecialiseerd in waterbehandeling.

Merk je dat er vaak kalkaanslag ontstaat op het sanitair? Of werken bepaalde toestellen, zoals een boiler of waterkoker, niet meer naar behoren? Dan kan het wel eens zijn dat er te veel kalk in het leidingwater zit. Dit is makkelijk op te lossen met een waterverzachter van Syr-Oceanic die het water gaat ontkalken.  Daarnaast is er ook waterbehandeling mogelijk voor water met een teveel aan ijzer. Dit is een vaak voorkomend probleem in situaties waarbij men gebruik maakt van eigen grondwaterwinning.

Om erachter te komen of water te veel ijzer bevat, breng je best een waterstaal binnen in een erkend labo. Aan de hand van die resultaten kunnen wij bepalen welk type waterbehandeling en welk systeem het meest geschikt is voor jou.

Vous remarquez que des dépôts de calcaire se produisent souvent sur la plomberie? Ou certains appareils, comme une chaudière ou une bouilloire, ne fonctionnent-ils plus correctement? Il est alors possible qu’il y ait trop de chaux dans l’eau du robinet. Ceci est facile à résoudre avec un adoucisseur d’eau de Syr-Oceanic qui détartrera l’eau. De plus, le traitement de l’eau est également possible pour l’eau avec un excès de fer. Il s’agit d’un problème courant dans les situations où les gens utilisent leur propre extraction d’eau souterraine. Pour savoir si l’eau contient trop de fer, il est préférable d’apporter un échantillon d’eau dans un laboratoire reconnu.

Sur la base de ces résultats, nous pouvons déterminer quel type de traitement de l’eau et quel système vous convient le mieux.

Ekorika
agoclima
Ekorika 

www.ekorika.be

Ekorika waterbehandeling  –  Aqua-Vitae waterfilters. 

Traitement de l’eau  Ekorika  –  Filtres d’eau Aqua-Vitae

Aqua-Vitae heeft een uniek waterbehandelingssysteem  volgens natuurlijke principes geschikt voor huishoudelijk en professioneel gebruik.

Wat maakt de Aqua-vitae filters zo uniek?

 • Keramische filter: verwijdert zwevende onzuiverheden, zoals bezinksel, bacteriën enz. 
 • Meertrapsfilter: verwijdert chloor, organische chloorverbindingen, geuren, zware metalen, chemische residu’s en zure componenten.
 • Met zilver verrijkte meertrapsfilter en mineraalstenen voorkomen ongewenste bacteriëngroei en houden het water na filtering drinkbaar voor langere tijd.
 • Mineraal gesteentepakket: verrijkt het water met mineralen, vermijdt bacteriëngroei, brengt extra zuurstof in het water en regelt het PH van het water.

Merken : Aqua-Vitae Coolmart, Keosan en Neos.     

Aqua-Vitae dispose d’un système de traitement de  l’eau  selon les principes naturels basé sur des principes naturel  adaptés à un usage domestique et professionnel naturels pour les applications domestiques et professionnels. Aqua-vitae est très simple en utilisation et donne une eau très agréable à boire naturels. L’Aqua Vitae est facile à utiliser et vous offre de bons résultats.

Qu’est-ce qui rend les filtres Aqua Vitae si uniques:                 

 • Filtre en céramique: élimine les impuretés flottantes, telles que les sédiments, les bactéries, etc.
 • Filtre à plusieurs étages: élimine le chlore, les composés organiques du chlore, les odeurs, les métaux lourds, les résidus chimiques et les composants acides.
 • Le filtre multiple est enrichi d’argent et des pierres minérales qui évitent la croissance des bactéries en maintenant l’eau potable pour une longue durée.
 • Paquet de roche minérale: enrichit l’eau en minéraux, empêche la croissance bactérienne, introduit de l’oxygène supplémentaire dans l’eau et régule le pH de l’eau

Marques: Aqua-Vitae Coolmart, Keosan et Neos

Wellan
Wellan

www.wellansynergy.comwww.wellan.ie –  www.wellan2000.gr

Biofysische waterbehandeling met een wellan-ring, op basis van een moleculaire golfbeweging.

Entreprise de traitement de l’eau biophysique basée sur le mouvement des ondes moléculaires.

Biofysische waterbehandelaar op basis van de moleculaire golfbeweging die de chemische stoffen (kalk, ijzer)en microbiologie op een preventieve en curatieve wijze beïnvloedt, echter zonder de eigenschappen en karakteristieken  van het water te veranderen.

De voordelen van de WELLAN®-ring :

 • behoudt de waterkwaliteit zonder enige toevoeging van chemicaliën.
 • geeft een drinkbaar helder water en een betere smaak.
 • lost de bestaande kalk en roest op.
 • werkt zonder stroomtoevoer, chemie of magneten.
 • behandelt de totale hoeveelheid van het water, stromend en stilstaand, zonder beperking van afstand en tijd.
 • wordt op elke leidingbuis geplaatst, inclusief kunststof.
 • is onderhoudsvrij en werkt milieuvriendelijk.
 • Toepassingen in de woningen, residenties en industrie
 • WELLAN® zorgt ervoor dat de leidingen en de warmtelichamen vrijblijven van kalk en roest en geeft het oorspronkelijk debiet terug. De plaatsing op een koude waterleidingbuis volstaat om ook het warme water te behandelen.
 • Alles wordt behandeld : sanitair, kranen, boiler, koffiemachine, waterkoker, vaatwasser, wasmachine, whirlpool, zwembad, waterfontein, vijver, enz.

Technische gegevens :

 • De WELLAN®-ring bestaat uit twee helften die rond de hoofdleiding worden gemonteerd.
 • De ringen zijn beschikbaar vanaf ½” (22mm) tot 3”(91mm). Grotere diameters kunnen op aanvraag worden verkregen.

De garantie bedraagt 10 jaar voor de waterbehandeling.

De levensduur van de ring bedraagt minstens 15 jaar mits rekening te houden met de plaatsingsvoorschriften.

Entreprise de traitement de l’eau biophysique basée sur le mouvement des ondes moléculaires qui influence les substances chimiques (chaux, fer) et la microbiologie de manière préventive et curative, mais sans modifier les propriétés et les caractéristiques de l’eau.

WELLAN® garantit que les tuyaux et les éléments chauffants restent exempts de chaux et de rouille et renvoie le débit d’origine. Le placement sur une conduite d’eau froide est suffisant pour traiter également l’eau chaude.

Tout est couvert: plomberie, robinets, chaudière, machine à café, bouilloire, lave-vaisselle, lave-linge, bain à remous, piscine, fontaine à eau, étang, etc.

Informations techniques:

L’anneau WELLAN® se compose de deux moitiés qui sont montées autour du tuyau principal.

Traitement d’eau biophysique sur base d’un mouvement ondulatoire moléculaire qui influence les substances chimiques (calcaire, fer)et la microbiologie d’une façon préventive et curative sans modifier les caractéristiques.

Les avantages de l’anneau WELLAN :

 • il garde la qualité d’eau sans l’addition de produits chimiques.
 • il donne de l’eau potable plus clair et un meilleur goût.
 • il fait dissoudre le calcaire et la rouille existante.                                                      
 • il fonctionne sans amenée du courant, chimie ou des aimants.
 • il traite la quantité totale d’eau, coulante ou stagnante, sans restriction en distance et en temps…
 • il est installé sur chaque conduite, le plastique y inclus.
 • il est sans entretien et écologique.

Applications dans les habitation, résidences et l’industries:

 • WELLAN ®fait en sorte que les conduites et les corps chauds restent exempts de calcaire et de rouille et rend le débit originel. L’emplacement sur des conduites d’eau froide suffit pour traiter l’eau froide.
 • Tout est traité: des installations sanitaires, des robinets, des ballons d’eau chaude, la machine à café, la bouilloire électrique, la lave-vaisselle, la machine à laver, le whirlpool, la piscine, la fontaine, l’étang, etc.

Détails techniques :

 • L’anneau Wellan se compose de deux parties qui se fixe autour de la conduite principale.
 • Les anneaux sont disponibles du diamètre ½” (22mm) au diamètre 3”(91mm). De plus grand diamètres sont disponibles sur demande.

La garantie est de 10 ans pour le traitement de l’eau.

La longévité de l’anneau est garanti au moins 15 ans moyennant le respect des prescriptions de montage.